หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต

พิธีเปิดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต


ในระหว่างวันที่ 13 กรกฏาคม 2566 คณะอาจารย์สาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และทีมพยาบาลหน่วยไตและไตเทียม โรงพยาบาลศรีนครินทร์