คลินิกล้างไตทางช่องท้อง Peritoneal Dialysis Clinic

คลินิกล้างไตทางช่องท้อง ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตด้วยการล้างไตทางช่องท้องในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาตามมาตรฐาน, การเฝ้าติดตามและรักษาภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยมีสุขภาพสมบูรณ์และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้การดูแลของทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน

สถานที่ให้บริการ: อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ (กว.) ชั้น 5

วันและเวลาให้บริการ

  • ให้บริการผู้ป่วยทุกราย ทุกวันจันทร์ 8.00-12.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • ให้บริการเฉพาะราย ทุกวันพฤหัสบดี-ศุกร์เวลา 8.00-16.00 น. ได้แก่ สอนผู้ป่วยและญาติฝึกล้างไต (CAPD Training) การทดสอบประสิทธิภาพช่องท้อง (PET) การให้ยาหรือสารน้ำทางหลอดเลือดดำ

การติดต่อ: โทร. 043-348888 ให้ operator ต่อ 67232 ,67235; เบอร์มือถือ 081-1450387 (ในเวลาราชการ)


เกณฑ์การรับผู้ป่วยเข้าคลินิกล้างไตทางช่องท้อง:

-ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตด้วยการล้างไตทางช่องท้อง โดยปัจจุบันให้บริการผู้ป่วยที่มีสิทธิ์การรักษา สิทธิ์บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้ารพ.ศรีนครินทร์, สิทธิ์ประกันสังคมรพ.ศรีนครินทร์ หรือสิทธิ์เบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

กิจกรรมการบริการ:

ผู้ป่วยที่มารับบริการที่คลินิกโรคไตเรื้อรังจะได้รับการตรวจรักษาโดยอายุรแพทย์, อายุรแพทย์โรคไตและพยาบาลดูแลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง โดยมีกิจกรรมการดูแลผู้ป่วย ได้แก่

1. การให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวและการดูแลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง

2. การประเมินแผลช่องทางออกของสายล้างไต และการเปลี่ยนสาย transfer เมื่อครบกำหนด

3. การตรวจประสิทธิภาพเยื่อบุช่องท้อง

4. การให้ยาหรือสารน้ำทางหลอดเลือดดำ และการให้ยาผ่านทางถุงน้ำยาล้างไตทางช่องท้อง


โปรแกรมฝึกล้างไ (CAPD: Training Program)