คลินิกฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม Hemodialysis Unit

คลินิกฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis) และฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมประสิทฺธิภาพสูง (On-line Hemodiafiltration) แก่ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย, ผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันและผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องระหว่างพักท้องจากภาวะแทรกซ้อนรวมถึงให้บริการวัดมวลน้ำในร่างกายและวัดการทำงานของทวารหลอดเลือดแก่ผู้ป่วยฟอกเลือดที่รับการรักษาที่สถานพยาบาลใกล้เคียง ภายใต้การดูแลของอายุรแพทย์โรคไตและพยาบาลฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

สถานที่ให้บริการ: อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ (กว.) ชั้น 5

วันและเวลาให้บริการ:

 • ในเวลาราชการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 7.30 – 16.00น.
 • นอกเวลาราชการ วันจันทร์, วันพุธ 16.00-21.00 น. และวันเสาร์ เวลา 8.00-16.00 น.

การติดต่อ: โทร. 043-348888 ให้ operator ต่อ 67208, เบอร์มือถือ 098-1453310 (ในเวลาราชการ)

เกณฑ์การประเมินผู้ป่วยเรื้อรังรายใหม่เข้ารับการฟอกเลือด

 • ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายต้องผ่านการประเมินจากทีมสหสาขา ได้รับข้อมูลการบำบัดทดแทนไตอย่างครบถ้วนและผู้ป่วยตัดสินใจเลือกรับการรักษาด้วยการฟอกเลือด
 • ผู้ป่วยสามารถทำทวารหลอดเลือดที่แขนได้โดยผ่านการประเมินจากศัลยแพทย์หลอดเลือด
 • ผู้ป่วยต้องไม่มีข้อห้ามของการฟอกเลือด ได้แก่
  • โรคหัวใจที่ยังไม่ได้รับการรักษาหรือไม่สามารถรักษาได้ เช่น โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด, โรคกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติ, โรคลิ้นหัวใจรั่วหรือตีบหรือโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะที่รุนแรง
  • ระยะเวลาการมีชีวิตอยู่ไม่เกิน 1 ปี
  • มีการสูญเสียความรู้สึกตัวชนิดถาวรจากพยาธิสภาพในสมองหรือจากโรคอื่นๆ
  • มีภาวะสติปัญญาบกพร่องรุนแรง (ประเมินโดยจิตแพทย์)
 • ผู้ป่วยที่อายุมากกว่า 50 ปี หรือมีความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจ เช่น ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังจากโรคเบาหวานต้องได้รับการตรวจประเมินการทำงานของหัวใจก่อนเข้ารับการฟอกเลือด
 • ผลการตรวจไวรัสตับอักเสบบีและไวรัส HIV (HBsAg และ Anti-HIV) เป็นลบ
 • ผู้ป่วยสิทธิ์การรักษาบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้ารพ.ศรีนครินทร์ ที่ได้รับการอนุมัติให้ฟอกเลือด, สิทธิ์ประกันสังคมรพ.ศรีนครินทร์ หรือสิทธิ์เบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

เกณฑ์รับผู้ป่วยเรื้อรังเข้าฟอกเลือดชั่วคราว:

 • ผู้ป่วยต้องติดต่อนัดหมายกับหน่วยไตเทียม ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
 • ผู้ป่วยต้องเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเลือด ได้แก่ ประวัติการรักษา ประวัติการฟอกเลือดครั้งล่าสุด
 • ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการโดยเฉพาะผลการตรวจโรคติดต่อทางเลือด เช่น ไวรัสตับอักเสบบี, ไวรัสตับอักเสบซีและไวรัส HIV
 • ผู้ป่วยต้องได้รับการประเมินโดยอายุรแพทย์โรคไตก่อนรับการฟอกเลือด

กิจกรรมการบริการ:

ผู้ป่วยโรคไตที่ได้รับการรักษาด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมจะได้รับการรักษาตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยฟอกเลือด โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการประเมินจากพยาบาลไตเทียมก่อนเริ่มการฟอกเลือดทุกครั้งและได้รับการตรวจเลือดเพื่อติดตามประสิทธิภาพของการฟอกเลือดอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ยังมีแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคไตหรืออายุรแพทย์โรคไตประจำอยู่ที่คลินิกตลอดเวลาช่วงที่ให้บริการผู้ป่วย โดยมีการให้บริการดังนี้

 • การรักษาด้วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis) และฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมประสิทฺธิภาพสูง (On-line Hemodiafiltration)
 • การรักษาด้วยฟอกน้ำเหลือง (Plasmapheresis) และการฟอกเลือดด้วยแกนผงถ่าน (hemoperfusion)
 • การวัดมวลน้ำในร่างกาย
 • การวัดการทำงานของทวารหลอดเลือด

ขั้นตอนการสมัครเข้ารับบริการฟอกเลือดสำหรับผู้ป่วยเรื้อรังรายใหม่ที่ HD Clinic


ตารางการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ที่อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ ชั้น 4 (กว.4)

จันทร์

7.30-21.00 น.

ให้บริการ 3 รอบ/วัน

อังคาร

7.30-18.30 น.

ให้บริการ 2 รอบ/วัน

พุธ

7.30-21.00 น.

ให้บริการ 3 รอบ/วัน

พฤหัสบดี

7.30-16.00 น.

ให้บริการ 2 รอบ/วัน

ศุกร์

7.30-18.30 น.

ให้บริการ 2 รอบ/วัน

เสาร์

7.30-18.30 น.

ให้บริการ 2 รอบ/วัน