คลินิกโรคไตทั่วไป General Nephrology Clinic

คลินิกโรคไตทั่วไป ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับไต เช่น ภาวะไตวายเฉียบพลัน, ภาวะไตอักเสบ, ภาวะติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ, ภาวะนิ่วหรือถุงน้ำในไต, ภาวะเกลือแร่ผิดปกติจากการทำงานไต, ภาวะไตเรื้อรังที่ได้รับการรักษาด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและภาวะแทรกซ้อนหลังการปลูกถ่ายไต

ภายใต้การดูแลของทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน รวมถึงรับปรึกษาผู้ป่วยโรคไตจากแผนกอื่นๆ ในรพ.ศรีนครินทร์ หรือรพ.ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และให้การประเมินผู้ป่วยเข้าโครงการปลูกถ่ายไตรายใหม่ โดยพยาบาลหน่วยไตเทียมและอายุรแพทย์โรคไต

สถานที่ให้บริการ:

อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ (กว.) ชั้น 5

วันและเวลาให้บริการ:

ให้บริการทุกวันพุธ เวลา 9.00-16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

การติดต่อ:

โทร. 043-348888 ให้ operator ต่อ 67232 ,67235; เบอร์มือถือ 081-1450387 (ในเวลาราชการ)

เกณฑ์การรับผู้ป่วยเข้ารักษาคลินิกโรคไตทั่วไป:

1. อายุมากกว่า 18 ปี

2. ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่ศูนย์ไตเทียมอื่นๆนอกรพ.ศรีนครินทร์

3. ผู้ป่วยที่สงสัยหรือมีโรคไตอักเสบหรือโรคไตที่มีโปรตีนรั่ว

4. ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตที่ประสงค์เข้าโครงการรอปลูกถ่ายไต

5. ผู้ป่วยหลังปลูกถ่ายไตที่รับการปลูกถ่ายไตที่รพ.ศรีนครินทร์

6. ผู้ป่วยที่ ได้แก่ ภาวะไตวายเฉียบพลัน, ภาวะไตอักเสบ, ภาวะติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ, ภาวะนิ่วหรือถุงน้ำในไต, ภาวะเกลือแร่ผิดปกติจากการทำงานไต

7. ผู้ป่วยมีปัญหาเกี่ยวกับโรคไต ที่ส่งมาปรึกษาจากแผนกอื่นๆ ในรพ.ศรีนครินทร์

หรือรพ.ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีการส่งตัวผู้ป่วยถูกต้องตามสิทธิ์การรักษา

การเตรียมตัวก่อนมารับการตรวจที่คลินิกโรคไตทั่วไป:

1. ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่ศูนย์ไตเทียมอื่นๆ นอก รพ.ศรีนครินทร์ ให้นำข้อมูลใบฟอกเลือด (Hemo sheet) รายการยาที่ผู้ป่วยได้รับในปัจจุบัน

2. ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตที่ประสงค์เข้าโครงการรอปลูกถ่ายไต ต้องขอใบขึ้นทะเบียนเพื่อรับการปลูกถ่ายไตตามสิทธิ์การรักษา และให้นำประวัติการรักษา ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ และรายการยาที่ผู้ป่วยได้รับในปัจจุบัน ตามแบบประเมินผู้ป่วยเข้าโครงการปลูกถ่ายไตรายใหม่

3. ผู้ป่วยมีปัญหาเกี่ยวกับโรคไต ที่ส่งมาปรึกษาจากรพ. อื่นในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้องมีเอกสารส่งตัวผู้ป่วยถูกต้องตามสิทธิ์การรักษา เมื่อผู้ป่วยมารับบริการทุกครั้ง และควรเตรียมประวัติการรักษา ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการและรายการยาที่ผู้ป่วยได้รับในปัจจุบัน