คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคไต โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นศูนย์การดูแลผู้ป่วยโรคไตชั้นนำอย่างครบวงจรในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งด้านการบริการแบบองค์รวมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เป็นแหล่งการศึกษา การวิจัย โดยเน้นการทำงานแบบสหสาขาและการสร้างเครือข่าย”--