คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การติดต่อศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคไต

อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ (กว.) โรงพยาบาลศรีนครินทร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

ชั้น 4 หน่วยไตเทียม เบอร์โทร 043 - 363912 -3

ชั้น 5 คลินิกผู้ป่วยนอก เบอร์โทร 043 - 363919

ติดต่อในเวลาราชการ

E-mail: kidneykhonkaen@kku.org