คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ให้บริการแบบองค์รวมสำหรับผู้ป่วยโรคไต ส่งเสริมการวิจัย สนับสนุนการศึกษาและจัดการฝึกอบรม บุคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะโรค พัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเพื่อเป็นต้นแบบในระดับภูมิภาคและผลักดันนโยบายด้านสุขภาพระดับประเทศ รวมถึงมีการจัดทำแนวทางการดูแลรักษาที่ได้มาตรฐานระดับสากล