คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคไต

ปัจจุบันผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านโรคไตในประเทศไทย มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีความซับซ้อนในการดูแลรักษามากขึ้น จึงได้มีการก่อตั้ง ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคไต โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เพื่อเป็นศูนย์การดูแลผู้ป่วยโรคไตอย่างครบวงจรตั้งแต่การวินิจฉัยและดูแลรักษา ผู้ป่วยโรคไตทั่วไป, ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง, ผู้ป่วยบำบัดทดแทนไตรวมถึงผู้ป่วยปลูกถ่ายไต โดยทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะทางโรคไต โดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ระดับสูง เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาแบบองค์รวมอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานวิชาชีพ อย่างเท่าเทียม

นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริการวิชาชีพเพื่อเ ป็นแหล่งพัฒนาการศึกษาวิจัย โดยมีหลักสูตรอบรมอายุรแพทย์โรคไตและพยาบาลไตเทียมอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี