คลินิกรอปลูกถ่ายไต Waiting List for Kidney Transplantation Clinic

การปลูกถ่ายไต คือการรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย โดยการผ่าตัดปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคไต ให้ทำงานทดแทนไตเดิมของผู้ป่วย ในปัจจุบันเป็นการรักษาโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ดีที่สุด เพราะทำให้ผู้ป่วยมีอัตราการรอดชีวิตและมีคุณภาพชีวิตที่ใกล้เคียงปกติมากที่สุด

การเตรียมตัวเพื่อให้มีความพร้อมและมีความสมบูรณ์ของร่างกายมากที่สุดจะช่วยให้ผู้ป่วยไม่เสียโอกาสที่จะได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายไต อย่างไรก็ตามผู้ป่วยจำเป็นต้องมีการดูแลตนเองที่ดี จะเป็นขั้นตอนสำคัญที่จะก้าวไปสู่การผ่าตัดปลูกถ่ายไตได้สำเร็จ และหลีกเลี่ยงภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นภายหลังการปลูกถ่ายไต คลินิกรอปลูกถ่ายไต มีบทบาทหลักในการเตรียมผู้ป่วยให้มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตสังคม เพื่อให้เกิดความร่วมมือและประสบความสำเร็จในการรักษา

สถานที่ให้บริการ:

คลินิกบูรณาการนอกเวลา รอปลูกถ่ายไต ห้องตรวจอายุรกรรม 8

วันและเวลาให้บริการ:

  • วันเสาร์ เวลา 9.00-12.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  • การติดต่อ: โทร. 043-348888 ให้ operator ต่อ 67232 ,67235; เบอร์มือถือ 081-1450387(ในเวลาราชการ)

เกณฑ์การประเมินผู้ป่วยเข้าคลินิกรอปลูกถ่ายไต

มีเกณฑ์การรับผู้ป่วยเข้ารับบริการ ดังต่อไปนี้

1. ได้รับการตรวจร่างกายและประเมินผลตรวจทางห้องปฏิบัติการโดยอายุรแพทย์โรคไต รพ.ศรีนครินทร์ และแพทย์ลงความเห็น “ให้เข้าโครงการรอปลูกถ่ายไต”
2. ผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะสุดท้าย อายุ 18-65 ปี ที่รักษาบำบัดทดแทนไตแล้ว (ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมหรือล้างไตทางช่องท้อง) อย่างน้อย 4 สัปดาห์
3. สามารถติดตามการรักษาได้สม่ำเสมอ อย่างน้อยทุก 12-16 สัปดาห์

มีเกณฑ์คัดออกจากคลินิกรอปลูกถ่ายไต ดังต่อไปนี้

1. ผู้ป่วยขาดการติดต่อจากคลินิกรอปลูกถ่ายไต ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
2. ผู้ป่วยที่มีอายุ > 65 ปี
3. มีข้อห้ามในการผ่าตัดปลูกถ่ายไต ได้แก่

  • มีการติดเชื้อแทรกซ้อน เช่น วัณโรค ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบีหรือซี โรคเอดส์
  • มีโรคที่เป็นข้อห้ามของการปลูกถ่ายไต ได้แก่ โรคหัวใจและปอดที่มีอาการรุนแรง โรคตับแข็งระยะล้มเหลว หรือโรคตับแข็งที่มีอาการรุนแรง โรคทางจิตเวชที่ยังควบคุมไม่ได้ โรคมะเร็งที่อยู่ในขั้นตอนการรักษาหรือไม่หายขาด
  • มีการใช้ยาหรือสารเสพติด รวมถึงการสูบบุหรี่

กิจกรรมการบริการ

ผู้ป่วยต้องมาตามนัดเพื่อประเมินความพร้อมทุก 3 เดือน โดยนําแบบฟอร์มการดูแลผู้ป่วยโครงการรอปลูกถ่ายไตที่คลินิกรอปลูกถ่ายไตจัดให้ในทุกครั้งที่มาตรวจตามนัด ไปขอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการและผลตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลต้นสังกัดมาด้วย เจ้าหน้าที่คลินิกรอปลูกถ่ายไตจะลงผลตรวจทางห้องปฏิบัติการในแฟ้มบันทึกประวัติติดตามการรักษาผู้ป่วยรอ ปลูกถ่ายไตโดยเฉพาะ หรือกรณีใช้ระบบ Online waiting List

เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลต้นสังกัดต้องลงข้อมูลผลตรวจสุขภาพ ผลตรวจเลือดในระบบให้เรียบร้อยก่อนให้ผู้ป่วยมาตรวจตามนัด

ผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการตรวจกับอายุรแพทย์โรคไตเพื่อประเมินความพร้อมร่างกายและประเมินผลการตรวจห้องปฏิบัติการที่ผู้ป่วยนำมา หลังจากนั้นทีมพยาบาลจะให้คำแนะนำในเรื่องการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยรอปลูกถ่ายไต

การส่งตัวอย่างเลือดหรือซีรัมของตนเองทุก 30 วันจนกว่าจะได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายไต และการมารับการตรวจตามนัด