คลินิกหลังปลูกถ่ายไต Post Kidney Transplantation Clinic

คลินิกหลังปลูกถ่ายไต ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังหลังการปลูกถ่ายไตทั้งจากผู้บริจาคมีชีวิตและผู้บริจาคสมองตายรวมถึงติดตามเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นหลังการปลูกถ่ายไต เพื่อให้ผู้ป่วยมีสุขภาพสมบูรณ์และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้การดูแลของอายุแพทย์และทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีความรู้ความชำนาญในการดูแลผู้ป่วยปลูกถ่ายไตโดนเฉพาะ

สถานที่ให้บริการ:

อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ (กว.) ชั้น 5

วันและเวลาให้บริการ:

  • ในเวลาราชการ วันศุกร์ เวลา 9.00-12.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  • นอกเวลาราชการ วันอังคาร, วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ 17.00–19.00 น. (คลินิกบูรณาการนอกเวลา)

การติดต่อ:

โทร. 043-348888 ให้ operator ต่อ 67232 ,67235; เบอร์มือถือ 098-1452755 ในเวลาราชการ)

เกณฑ์การรับผู้ป่วยเข้าคลินิกหลังปลูกถ่ายไต:

  • ผู้ป่วยทุกสิทธิ์การรักษาที่ได้รับการปลูกถ่ายไตที่ รพ.ศรีนครินทร์ จะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ป่วยปลูกถ่ายไตโรงพยาบาลศรีนครินทร์ โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลติดตามการรักษาต่อเนื่องที่คลินิกหลังปลูกถ่ายไตเมื่อผู้ป่วยมีอาการคงที่ ในกรณีที่ผู้ป่วยหลังผ่าตัดปลูกถ่ายไตรายใหม่หรือผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนแพทย์อาจพิจารณาให้ผู้ป่วยติดตาม การรักษาที่คลินิกโรคไตทั่วไป (ทุกวันพุธ) เพื่อความสะดวกในกรณีที่ผู้ป่วยต้องได้รับการตรวจรักษาเพิ่มเติม
  • ผู้ป่วยหลังผ่าตัดปลูกถ่ายไตที่โรงพยาบาลอื่น ที่ต้องการย้ายมารับบริการที่คลินิกหลังปลูกถ่ายไต ผู้ป่วยต้องทำการติดต่อหน่วยปลูกถ่ายไตและได้รับการประเมินจากอายุรแพทย์โรคไตก่อน จึงจะดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ป่วยปลูกถ่ายไตโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ก่อนที่จะมารับบริการที่คลินิกหลังปลูกถ่ายไต

กิจกรรมการบริการ

ผู้ป่วยที่มารับบริการที่คลินิกหลังปลูกถ่ายไตทุกราย จะได้รับการตรวจรักษาโดยแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคไตหรืออายุรแพทย์โรคไต โดยมีแฟ้มบันทึกประวัติติดตามการรักษาผู้ป่วยปลูกถ่ายไตโดยเฉพาะ

หลังจากพบแพทย์จะมีทีมพยาบาลจากหน่วยเฉพาะทางการปลูกถ่ายไตและทีมเภสัชกรให้ข้อคำแนะนำในการ ปฏิบัติตัวและการบริหารยาของผู้ป่วย ได้แก่

  • การรับประทานยากดภูมิคุ้มกันและแนวทางการป้องกันความผิดพลาดในการใช้ยา
  • การบันทึกปริมาณน้ำดื่มและปริมาณปัสสาวะ การวัดความดันโลหิตและการชั่งน้ำหนักที่บ้าน
  • การจัดการดูแลตนเองเมื่อเกิดปัญหาสุขภาพ
  • แนวทางในการป้องกันภาวะแทรกซ้อนหลังปลูกถ่ายไต
  • ความถูกต้องของใบนัดและรายการเจาะตรวจทางห้องปฏิบัติการและการเตรียมตัวเพื่อส่งตรวจเลือด

นอกจากนี้ผู้ป่วยทุกรายจะได้รับคู่มือคำแนะนำสำหรับการจัดการดูแลตนเองสำหรับผู้ป่วยหลังปลูกถ่ายไตและ สมุดบันทึกปริมาณน้ำดื่มและปริมาณปัสสาวะ โดยได้รับการให้ข้อมูลและการเตรียมตัวตั้งแต่ก่อนจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล